RE/MAX Permanentia

Daně

Kdo platí daň při prodeji nemovitosti? Platí se nějaká daň při dědictví nebo při darování nemovitosti? Kdy se daň z nabytí platit nemusí? Na jaké další daně dát pozor při prodeji?

(Tyto odpovědi jsou maximálně zjednodušené a vždy záleží na konkrétním případu.)

Kdo platí daň při prodeji nemovitosti?

  • Dle Zákona 386/2020 Sb. s účinností od 26.9.2020 bylo zrušeno zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí. Z toho vyplývá, že zaniká daňová povinnost u všech převodů vlastnického práva k nemovitým věcem v budoucnosti. Není nutné podávat daňové přiznání k dani z nabytí, a tedy ani daň platit.

Platí se nějaká daň při dědictví nebo při darování nemovitosti?

  • Od roku 2014 je dědická daň zrušena. Bezúplatná nabytí majetku z dědictví nebo z odkazu jsou předmětem daní z příjmů. Bezúplatné příjmy z dědictví nebo odkazu se od daně osvobozují.
  • Darovací daň je od roku 2014 také zrušena. Bezúplatná nabytí majetku darem jsou předmětem daní z příjmů. Osvobozeny jsou jenom některé skupiny v zákonem daných případech.

Na jaké další daně si dát pozor?

Daň z příjmu

Obecně každý zisk podléhá dani z příjmu (prodal jsem za víc, než jsem nakoupil)

Osvobozeny od daně jsou příjmy z prodeje:

a) rodinného domu a souvisejícího pozemku,

b) jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v nich měl prodávající bydliště bezprostředně před prodejem:

  • nejméně po dobu dvou let bez dalších podmínek nebo
  • po dobu kratší než dva roky za podmínky, že použije či použil získané prostředky na uspokojení své nové bytové potřeby

V ostatních případech prodeje nemovitých věcí (pozemky bez staveb i se stavbami, samostatné nemovité věci jako rekreační stavby, nebytové prostory apod., ale současně také rodinné domy, jednotky, včetně společných částí domu a souvisejících pozemků, u kterých není splněna podmínka pro osvobození dle předchozího bodu) jsou příjmy osvobozeny od daně, pokud prodávající nemovitou věc vlastní déle než deset let, tzn. Doba mezi nabytím a prodejem přesáhla deset let. (U majetku nabytého zděděním od příbuzného v řadě přímé, např. rodiče nebo od manžela, manželky, se doba vlastnictví prodávajícího a doba vlastnictví zůstavitele sčítá.)

 

Daň z nemovitých věcí

  • Prodávající, pokud přestane být poplatníkem daně z nemovitých věcí proto, že v průběhu zdaňovacího období prodal poslední nemovitou věc v územním obvodu téhož finančního úřadu, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího roku.
  • Kupující se k 1. 1. následujícího roku po koupi nemovité věci stává novým poplatníkem daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek. Je povinen do 31. 1. podat místně příslušnému finančnímu úřadu přiznání k dani z nemovitých věcí.