RE/MAX Permanentia

Co je Průkaz energetické náročnosti budov? Kdo a kdy má povinnost ho zajistit?

Co je Průkaz energetické náročnosti budov?

PENB je zkratka pro Průkaz energetické náročnosti budov (dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy. Ucelenou částí budovy může být myšlena např. podlaží, bytová jednotka, kanceláře nebo jiná část budovy určena k samostatnému užívání.).

Třída energetické náročnosti budovy se musí uvádět již při nabízení nemovitostí. Není-li k dispozici musí být uvedena třída „G“.

Kdo a kdy má povinnost ho zajistit?

 • Stavebník, vlastník budovy nebo SVJ je povinen opatřit si PENB:
  • při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,
  • u budovy užívané orgánem veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2
 • Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni opatřit PENB:
  • při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
  • při pronájmu budovy,
  • od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,
 • Vlastník jednotky je povinen předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii:
  • možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
  • od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,

Povinnosti podle odstavců 1) až 3) se nevztahují na případy:

 • u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
 • na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci,
 • u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
 • u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
 • u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,
 • u budov zpravodajských služeb,
 • u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,
 • u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,
 • u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá. Od roku 2013 ho má povinnost zajistit stavebník (vypracovává se již pro stavební povolení)

PENB se nemusí opatřovat také v těchto případech:

 • Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán PENB (od správce budovy), může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle odstavce 3 písm. C) zákonu č. 406/2000 Sb., v platném znění.